Các tiêu chuẩn thiết kế cầu - đường bộ  (22TCN 18-79)
STT Mô Tả Thuộc tính văn bản
1 Phần 1   Tải xuống
2 Phần 2   Tải xuống
3 Phần 3   Tải xuống
4 Phần 4   Tải xuống
5 Phần 5   Tải xuống
6 Phần 6   Tải xuống
7 Phần 7   Tải xuống
8 Phần 8   Tải xuống
9 Phần 9   Tải xuống
10 Phần 10   Tải xuống
11 Phần 11   Tải xuống
12 Phần 12   Tải xuống
13 Phần 13   Tải xuống
14 Phần 14   Tải xuống
15 Phần 15   Tải xuống
16 Phần 16   Tải xuống
17 Phần 17   Tải xuống
18 Phần 18   Tải xuống
19 Phần 19   Tải xuống
20 Phần 20   Tải xuống
21 Phần 21   Tải xuống
22 Phần 22   Tải xuống
23 Phần 23   Tải xuống
24 Phần 24   Tải xuống
25 Phần 25   Tải xuống
26 Phần 26   Tải xuống
27 Phần 27   Tải xuống
28 Phần 28   Tải xuống
29 Phần 29   Tải xuống
30 Phần 30   Tải xuống
31 Phần 31   Tải xuống
32 Phần 32   Tải xuống
33 Phần 33   Tải xuống
34 Phần 34   Tải xuống
35 Phần 35   Tải xuống
36 Phần 36   Tải xuống
37 Phần 37   Tải xuống
38 Phần 38   Tải xuống
39 Phần 39   Tải xuống
40 Phần 40   Tải xuống
41 Phần 41   Tải xuống
42 Phần 42   Tải xuống
43 Phần 43   Tải xuống
44 Phần 44   Tải xuống
45 Phần 45   Tải xuống
46 Phần 46   Tải xuống
47 Phần 47   Tải xuống
48 Phần 48   Tải xuống
49 Phần 49   Tải xuống
50 Phần 50   Tải xuống
51 Phần 51   Tải xuống
52 Phần 52   Tải xuống
53 Phần 53   Tải xuống
54 Phần 55   Tải xuống
55 Phần 56   Tải xuống
56 Phần 57   Tải xuống